Peter Thybo

Peter Thybo


Sundhedsinnovator, Ikast- Brande Kommune. Forfatter, Fysioterapeut, Master i læreprocesser, PD. alm. pæd. Pt. Spc. (specialist i sundhedsfremme og forebyggelse godkendt af Danske Fysioterapeuter) Formand for Sund By Netværkets temagruppe om mental sundhed.


Peter Thybo er uddannet fysioterapeut, master i læreprocesser med speciale i kultur og læring, PD. i almen pædagogik og er den første fysioterapeut i Danmark, som er specialistgodkendt af Danske Fysioterapeuter inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Har over 30 års praksiserfaring med vidt forskellige målgrupper, og har siden kommunalreformen (2007) arbejdet som landets foreløbige eneste sundhedsinnovator i Ikast-Brande Kommune. Sidder i forskellige ekspertgrupper i Sundhedsstyrelsen og har siden 1990’erne været med til at udvikle og udbrede fx salutogen sundhedsforskning, sundhedspædagogik samt neuropædagogik i Danmark og er bl.a. ophavsmand til sundhedsmodellen Det Dobbelte KRAM.


I 2013 var Peter Thybo med til at stifte Sund By Netværkets temagruppe om mental sundhed, der har 56 kommuner og alle regioner som aktive medlemmer samt forbindelse til WHO. Peter Thybo har stiftet virksomheden SundhedsUniverset.com. Han er en flittig brugt underviser, foredragsholder og konferencier i indland og udland. Peter Thybo har skrevet talrige fagartikler og flere anmelderroste bøger.

Se mere på www.peterthybo.dk

Peter Thybo

Aktuelle kurser:

Det Dobbelte KRAM


Få mennesker du møder til at vokse

Nedsat mental sundhed er en af vor tids største udfordringer. WHO har forudsagt, at stress, angst, depression og andre psykiske lidelser vil være verdens største sygdomsbyrde i 2030. Danmark ligger desværre godt fremme i den prognose, idet cirka halvdelen af alle sygdomme i dag har rod i disse lidelser.


Med afsæt i nyeste sundhedsforskning samt en række nyudviklede sundhedspædagogiske ”tag-med-hjem-og-brug”-modeller stiller en af landets førende eksperter indenfor mental sundhed og sundhedspædagogik, forfatter, sundhedsinnovator m.m. Peter Thybo, skarpt på sundhedspædagogiske metoder – hvordan man med fokus på beskyttende faktorer fremmer mental sundhed, mestring, håb og handlekraft i praksis.


Peter Thybos bog og sundhedsmodel Det Dobbelte KRAM (Hans Reitzels Forlag) danner grundlaget for kursusforløbet på i alt 2 x 2 dage. Bogen bygger på evidensbaseret forskning indenfor salutogenese (saluto = sundhed; genese= årsag til) og den er på flere uddannelsers obligatoriske pensumliste. Den anvendes samtidig bredt i kommuner og andre organisationer som et fælles tværfagligt og ressourceorienteret arbejdsgrundlag for indsatser omkring borgeres fysiske og mentale sundhed.


Kursets målgrupper samt udbytte

Kurset er tværfagligt og for alle professionelle, der arbejder med menneskers sundhed, trivsel og mestring – unge, voksne og ældre. Deltagerne får ny viden, inspiration, værktøjer samt mulighed for at afprøve sundhedspædagogiske metoder i praksis. Fælles refleksion over praksiserfaringer giver deltagerne bedre forudsætninger for at kunne arbejde videre ud fra en ressource- og helhedsorienteret forståelsesramme med det formål at fremme mental sundhed, helbred, trivsel og mestring.


Kurset vægter, at der bygges bro mellem teori og praksis i forhold til de borgergrupper, som deltagerne kender fra deres daglige arbejde.

Der udstedes kursusbevis.


Kursusindhold

Deltagerne præsenteres for ny viden i teori og praksis samt en række nyudviklede sundhedspædagogiske modeller til anvendelse i praksis.


 • Hvad er sundhed og trivsel, og hvordan udvikles det? Hvad bør professionelle sigte efter, og hvordan gør vi?


 • Hvordan kan man være sund og syg på samme tid – hvad skal den professionelle være særlig opmærksom på for at fremme mestring i svære livssituationer?


 • Det Dobbelte KRAM – hvad er de vigtigste faktorer for et godt helbred, en god mental sundhed samt oplevelsen af trivsel i hverdagslivet? Bl.a. med fokus på livsstil, læring, håb, optimisme og handlekraft.


 • Det Dobbelte KRAM og sundhedspædagogik. Hvordan får vi mennesker, vi møder, til at vokse - også når livet byder på modstand og sygdom?


 • Det Dobbelte KRAM-barometeret – et nyt dialogværktøj mellem borger og professionel.


 • En begrebsafklaring på hyppigt anvendte ressourcebegreber: Robusthed, Resiliens, Self-efficacy, Mestring, Empowerment. Hvad er forskellen på begreberne – og hvad betyder det for den sundhedspædagogiske praksis?


 • Hvordan arbejder hjernen under stress? Hør om hvordan man kan anvende nyeste viden fra hjerneforskning i den sundhedspædagogiske praksis.


 • Balancen mellem risikofaktorer og beskyttende faktorer for et liv i trivsel, bl.a. med fokus på betydningen af relationer og fællesskaber, hvor der hentes inspiration fra nyeste netværksforskning.


 • Trivselsbakken og Det Hele Menneske. Nyudviklede arbejdsmodeller, der viser en række særlige opmærksomhedspunkter og dynamikker omkring sundhed og trivsel hos sårbare mennesker.


 • Sundhedspædagogikken har brug for et stærkt styringsredskab, så professionelle kan nå sine pædagogiske mål i praksis. Gennem relationsdidaktik præsenteres en helt ny arbejdsmodel med fokus på læring – lige til at anvende i praksis.


 • I det sundhedspædagogiske arbejde vil der kunne opstå forskellige snublefælder. Der ses nærmere på dette gennem eksempler fra praksis, bl.a. omkring årsager til nedsat mental sundhed, menneskesyn, diagnosekultur og institutionelle identiteter, og hvad dette betyder for menneskers psykiske modstandskraft.

København

Kursussted

Vartov
Farvergade 27

1463 København K


Tidspunkt


Modul 1

Torsdag d. 10. oktober 2019

fredag d. 11. oktober 2019


Modul 2

Tirsdag d. 19. november 2019

Onsdag d. 20. november 2019


Ankomst og morgenmad

kl. 09.00-09.30


Kursustid kl. 09.30-15.30

Aalborg

Kursussted

Trekanten Bibliotek og kulturhus
Sebbersundvej 2A

9220 Aalborg


Tidspunkt


Modul 1

Torsdag d. 31. oktober 2019
fredag d. 1. november 2019


Modul 2

Torsdag d. 28. november 2019

fredag d. 29. november 2019


Ankomst og morgenmad

kl. 09.00-09.30


Kursustid kl. 09.30-15.30


Pris og tilmelding

Kursusleder 

Knud Birk Pedersen


Sidste tilmelding

Mandag d. 2. september 2019


Pris

Kr. 9.800,-


Kursusbog

Bogen Det Dobbelte KRAM indgår i undervisningen og er betalt gennem kurset.  Derudover udleveres et fyldigt kursuskompendium samt udvalgte artikler.


Deltagerne vil kvit og frit kunne downloade en række af kursets modeller og anvende dem i fx deres egen undervisning og formidling.

FAKTA

Sundhedsmodellen Det Dobbelte KRAM supplerer de traditionelle KRAM-faktorer (Kost – Rygning – Alkohol – Motion) med et nyt mentalt sundheds-KRAM, som er en forkortelse for Kompetencer – Relationer – Accept – Mestring.

Modellen viser, hvordan mental sundhed og det fysiske helbred spiller tæt sammen, samt hvordan det er muligt gennem beskyttende faktorer at være mental sund på trods af kronisk sygdom.

Neuropædagogik


Hvilken form for pædagogik skal man anvende til personer der har funktionsnedsættelse i hjernen, og når det “almindelige pædagogiks håndtag” ikke virker? Hjernen er det dynamiske bindeled mellem den ydre og indre verden. Processen fra sansning til motorisk handling og adfærd i hverdagslivet indeholder en lang række komplicerede hjernefunktioner. Det er dette samspil mellem sansning, perception, kognition og handling/adfærd samt kommunikation med andre mennesker, der er udgangspunktet for neuropædagogik som har til formål at skabe læring og livsduelighed og nedsætte risikoen for konflikter.


Hvad er neuropædagogik?

Hvorfor er det vigtigt med en særlig pædagogik til mennesker, hvis funktionsnedsættelse relaterer sig til hjernen?

Hvad kan man opnå ved at arbejde ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme i praksis?

Det Neuropædagogiske Kompas - en grundmodel som præsenterer et helhedsorienteret videngrundlag og værktøjskasse for neuropædagogik i teori og praksis


Hjernens opbygning i et neuropædagogisk perspektiv

Hvor sker hvad i hjernen – og hvorfor? Du får en grundig guidet rundtur på kryds og tværs i hjernens krinkelkroge.

Sansning, perception, kognitive processer, handling, adfærd og kommunikation i et neuropædagogisk perspektiv.

Hjernens plasticitet set i et læringsperspektiv.

Bevidsthedens kanalkapacitet og dens betydning for adfærd, kommunikation og læring.


Neuropædagogik i praksis

Hvad sker der i hjernen, når den rammes af enten medfødte eller erhvervede sygdom og skader?

Hvad betyder hjernemæssige funktionsnedsættelser for personens hverdagsliv, kommunikation, adfærd og læring?

Hvordan arbejder den professionelle ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme?

Eksempler på neuropædagogiske principper og metoder anvendt i praksis.

Hjernekemi og adfærd - neurotransmitterstoffer og hormoners betydning for hjernens funktion, humør og adfærd belyst gennem en case.

Hvordan kan man arbejde pædagogisk ud fra neurologi uden at miste blikket for ”Det Hele Menneske”?


Fyldigt kursusmateriale

I forbindelse med temadagen udsendes et fyldigt kursusmateriale der tager afsæt i Peter Thybos anmelderoste grundbog "Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring".

Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring


”Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring” er en grundbog, der giver svar, viden, inspiration og neuropædagogiske værktøjer. Målgruppen er til professionelle, der arbejder med mennesker som har medfødte eller erhvervede skader og funktionsnedsættelser i hjernen. Bogens sigte er, hvordan man gennem en pædagogik på hjernens præmisser kan vinde eller genvinde psykisk robusthed, håb og handlekraft – og hvordan den professionelle kan understøtte disse læreprocesser.

København

Kursussted

Vartov
Farvergade 27

1463 København K


Tidspunkt

Fredag d. 8. november 2019


Ankomst og morgenmad

kl. 09.00-09.30


Kursustid kl. 09.30-15.30


Aalborg

Kursussted

Trekanten Bibliotek og kulturhus
Sebbersundvej 2A

9220 Aalborg


Tidspunkt

Fredag d. 15. november 2019


Ankomst og morgenmad

kl. 09.00-09.30


Kursustid kl. 09.30-15.30


Pris og tilmelding

Kursusleder 

Knud Birk Pedersen


Sidste tilmelding

Mandag d. 30. september 2019


Pris

Kr. 1.800,-


Find Os


Udviklingsseminarer

Bispensgade 7, 9000 Aalborg

Email: udviklingsseminarer@sindskole.dk

Telefon: 98 13 80 66 - 51 24 37 25

Copyright © All Rights Reserved